Funmilia prezentuje regulamin obiektu

REGULAMIN CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Funmilia CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI położone jest przy ulicy Kosynierów 100 w miejscowości Środa Wielkopolska, (zwane dalej: „Funmilia”). Organizatorem Funmilia CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI w Środzie Wielkopolskiej jest Stanek i Synowie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Nagietkowa 7, 63-000 Środa Wlkp. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833014 oraz numerem NIP 786-172-22-53.
2. Wejście na teren Funmilii następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców
bądź opiekunów.
3. Każda osoba korzystająca z Funmilia (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren Funmilia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Na terenie Funmilia można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj. codziennie w godzinach pon. -pt. 12:00 do 20:00, a w sob. i niedz. 10:00 do 20:00 , chyba, że właściciel wyraził zgodę na przebywanie na terenie Funmilia poza w/w. godzinami.
5. Funmilia jest obiektem monitorowanym w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób Uczestników Funmilia. Uczestnicy korzystający z Funmilia, wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu w Funmilia,
b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w Funmilia, uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Funmilia lub zachowania się niezgodnego z niniejszym
regulaminem.
c) wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach marketingowych, na stronie internetowej, mediach społecznościowych, na plakatach, w folderach - w ramach promocji działalności Funmilia zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres IDO@funmilia.pl

 

§ 2 Osoby niepełnoletnie

1. Osoby w wieku poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Funmilia na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub ich opiekunów prawnych. Personel Funmilia nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Małoletnimi. Wyjątkiem są usługi (pakiet) „pozostaw dziecko pod naszą opieką” oraz imprezy zorganizowane.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Funmilia, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych i ponoszą odpowiedzialność za skutki ich zachowań na terenie Funmilia.

 

§ 3 Pobyt grupy zorganizowanej

1. Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun zobowiązani są zgłosić pobyt grupy zorganizowanej na terenie Funmilia poprzez wskazanie osób uczestniczących w imprezie przedkładając odpowiednią listę Uczestników najpóźniej przed wejściem na teren Funmilia.
2. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą odpowiedzialność za skutki zachowań
uczestników grupy.
3. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Funmilia, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
4. Świadczenie usług organizacji zorganizowanego wydarzenia przez Funmilia wymaga podpisania umowy w ciągu 14 dni od dokonania rezerwacji i uiszczenia wskazanej zaliczki.


§ 4 Zachowanie na terenie Funmilia

1. Na terenie Funmilia zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno –higienicznemu Funmilia, a w szczególności zabronione jest:
a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,
b) palenia papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami,
c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
d) zaśmiecanie terenu Funmilia,
e) niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie Funmilia itp.,
f) wprowadzania psów i innych zwierząt,
h) zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom,
i) umieszczanie na budynku, urządzeniach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Właściciela Funmilia,
2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Atrakcji w Funmilia przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w Funmilia lub na jego terenie, niezależnie od ich ilości. Obsługa Funmilia ma prawo zabronić wstępu do Funmilia osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby korzystające z Funmilia zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
4. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Funmilia, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel Funmilia.

5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Właściciel Funmilia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich.
6. Na terenie Funmilia zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Właściciela Funmilia.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie Funmilia i wyrzucania zużytych opakowań do pojemników na śmieci.

 

§ 5 Bilety na korzystanie z Atrakcji

1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji (wewnątrz i na zewnątrz budynku - dmuchańce) może nastąpić tylko po zakupie biletu przed wejściem na teren Funmilia.
2. Opłata za bilet wstępu pobierana jest z góry.
3. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu osobom trzecim.
4. W przypadku naruszenia ust. 3 i przekazania biletu osobie trzeciej, personel Funmilia jest uprawniony do wyproszenia Uczestników z terenu Funmilia.
5. Zakupiony bilet uprawniający do wejścia i korzystania z Atrakcji nie podlega zwrotowi.
6. Personel Funmilia może odmówić sprzedaży biletu bez podania przyczyny.
7. Płatności za usługi można dokonywać gotówką, kartami płatniczymi.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy świadczenia usług Funmilia zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w/za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje po wejściu na teren Funmilia, a w przypadku imprez zorganizowanych 3 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego wydarzenia.

 

§ 6 Korzystanie z Atrakcji i urządzeń w Funmilia

1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Funmilia jest możliwe po zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień zawartych w zasadach korzystania z sali zabaw Funmilia.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w zasadach korzystania z sali zabaw Funmilia, personel Funmilia uprawniony jest do określenia dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również zachowania się na terenie sali zabaw Funmilia, a Uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania.

3. Korzystanie z urządzeń jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia. Zabrania się jedzenia i picia podczas korzystania z urządzeń.
4. Na terenie Funmilia zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami oraz zasadami korzystania.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu Funmilia zarówno przed jak i w trakcie korzystania z poszczególnej Atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu lub korzystania z Atrakcji, personel ma prawo wykluczyć taką osobę z terenu Funmilia.
6. Mając na względzie bezpieczeństwo Uczestników, zastrzega się prawo do czasowego lub stałego unieruchomienia wybranych Atrakcji lub urządzeń.
7. W przypadkach opisanych w ust. 6, jak również w przypadku czasowego i niezbędnego z uwagi na konieczne konserwacje lub nieprzewidziane awarie wyłączenia poszczególnych Atrakcji lub urządzeń znajdujących się w Funmilia po zakomunikowaniu Klientom poprzez umieszczenie ogłoszenia na terenie Funmilia nie stanowią przesłanki do zmniejszenia opłaty tytułem korzystania z danej Atrakcji.
8. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas korzystania z Atrakcji dostępnych w Funmilia, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnicy akceptując treść niniejszego regulaminu i podejmują to ryzyko wyłącznie na własna odpowiedzialność.
9. Wnoszenie i korzystanie na terenie Funmilia z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Funmilia.

 

§ 7 Zasady odpowiedzialności na terenie Funmilia

1. Ani właściciel Funmilia, ani jego personel nie odpowiada za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie Funmilia przez Uczestników, jak również za mienie zgubione na terenie Funmilia.
2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Funmilia ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność cywilną i karną. W szczególności osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia zobowiązane są do zapłaty kwoty wskazanej przez właściciela Funmilia tytułem naprawienia wyrządzonej szkody.
3. Właściciel Funmilia oraz personel Funmilia jest uprawniony do wyproszenia z terenu Funmilia Uczestników, którzy nie uiścili opłaty za wstęp lub postępują wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub zasad korzystania Atrakcji, jak również postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami czy zarządzeniami personelu Funmilia.
4. Właściciel Funmilia oraz personel Funmilia jest uprawniony do wyproszenia z terenu Funmilia Uczestników, którzy przeszkadzają swoim zachowaniem innym osobom lub personelowi Funmilia, używają infrastruktury, urządzeń i przedmiotów wbrew ich przeznaczeniu oraz wbrew instrukcjom, zaleceniom personelu Funmilia, jak również w sposób sprzeczny z treścią regulaminu.
5. W przypadku wyproszenie Uczestnika z terenu Funmilia na podstawie §7 ust. 3 lub §7 ust. 4 niniejszego regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za bilet. Niezależnie od powyższego, właściciel Funmilia może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej zachowaniem Uczestnika na zasadach ogólnych.
6. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu Uczestników powstałe z ich winy lub wynikające z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zasad korzystania Atrakcji i nieprzestrzegania postanowień w nich zawartych ponoszą wyłącznie Uczestnicy Funmilia dopuszczający się naruszeń oraz ich opiekunowie.
7. Właściciel Funmilia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo należytej dbałości o stan Funmilia.
8. Osobom, które wcześniej naruszyły niniejszy regulamin lub zasady korzystania Atrakcji personel może odmówić wstępu na teren Funmilia lub do poszczególnych Atrakcji.

 

§ 8 Parking

1.Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń prędkości.
3. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu Funmilia.
5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.
6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych zabronione jest pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu.
7. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku przez Uczestnika właściciel Funmilia będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika.
8. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.
10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.
11. Właściciel Funmilia jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Uczestnika w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia.
12. Właściciel Funmilia nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.

 

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług należy składać na adres Kosynierów 100, 63-000 Środa Wlkp.
2. Reklamacja składana przez Uczestnika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Uczestnik, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Funmilia CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI, której właścicielem jest Stanek i Synowie Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Stanek i Synowie Sp. z o.o. zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Uczestnika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Stanek i synowie przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym przetwarzanie danych oparte jest na Pana/Pani dobrowolnej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres np.
IDO@funmilia.pl

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Zobacz jak dbamy o Wasze bepzieczeństwo...

Pobierz zgody

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Otwarte: pn.-pt. 12-20, sob. i niedz. 10-20

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa

Stworzona przez e-wielkopolska.pl

© Copyright - Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin | Kosynierów 100, Środa Wlkp.

Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa
Funmilia - Sala Zabaw & Park Trampolin (jump) - Środa